Algemene Kerkenraad

De Algemene Kerkenraad (AK) is het centrale, beleidsbepalende orgaan van de Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert. De AK bepaalt het algemene beleid van de gemeente.

De raad doet dit onder meer door:
– het bespreken van en het nemen van besluiten over de adviezen en aanbevelingen van taakgroepen of commissies
– het bespreken van en het nemen van besluiten over financiële zaken zoals bijvoorbeeld de begrotingen en financiële jaarverslagen van het college van diakenen en het college van kerkrentmeesters
De AK vergadert als regel maandelijks op de 4e maandag van de maand met uitzondering van de maanden juli, augustus en december. De vergaderingen zijn openbaar, op enkele onderwerpen na.

Samenstelling  bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de Algemene Kerkenraad (afgekort AK) die  bestaat uit:

  • een preses, scriba en assessor, zijnde lid van elk van de drie protestantse wijkgemeenten;
  • een lid van elk van de vier wijkkerkenraden (dit is inclusief de Pauluskerk gemeente);
  • een lid aangewezen door respectievelijk het college van diakenen, het college van kerkrentmeesters en het ministerie van predikanten;

De AK laat zich verder bijstaan door taakgroepen. Dit leidt tot

  • een lid per taakgroep aangewezen door de betreffende taakgroep (voorbeeld: de Protestantse Jeugdraad).

In totaal bestaat de AK uit tenminste 11 leden.

Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit minimaal 7 personen en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.

Het College van Diakenen telt minimaal 6 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie.

De Algemene Kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening van beide colleges en de personeelsformatie. Verder hebben zowel de kerkenraad als de beide colleges, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken (ordinantie 11, art. 8).

Dagelijks bestuur

De dagelijkse werkzaamheden van de AK worden uitgevoerd door het moderamen (een kerkelijke term voor dagelijks bestuur), bestaande uit de vijf leden: preses, scriba, de door het college van diakenen, het college van kerkrentmeesters en het ministerie van predikanten aangewezen leden.

Gemeentevergaderingen

Voor bijzondere onderwerpen of vraagstukken kan de gemeente, alle kerkleden, bijeengeroepen worden in een zogenaamde Gemeentevergadering. Tijdens een dergelijke gemeentevergaderingen worden de leden van de wijkkerken geïnformeerd en/of geraadpleegd en wordt het door de kerkenraad gevoerde beleid worden toegelicht.

Beleid

In de afgelopen jaren heeft de Algemene Kerkenraad (AK) een aantal beleidsontwikkelingen binnen de Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert in gang gezet.

Beleidsplan 2019 – 2020

Samen geloven wij. Dat maakt ons kerk. Vanuit de Bijbel en de christelijke traditie valt voor ons licht op de dingen van het leven, maar dat wil niet zeggen dat we op alles pasklare antwoorden hebben. Het betekent wel dat we geloven in het luisteren naar en het doorgeven en voorleven van de verhalen en het evangelie. Dat bevestigt ons en daagt ons uit in ons bestaan in Amstelveen-Buitenveldert. Hierin zijn wij gemeente van Christus. Wij geloven dat de boodschap van God met je meegaat, in Gods trouw en in naastenliefde waardoor het leven van iedereen in positieve zin kan veranderen.

Beleidsplan 2019 – 2025 – september 2019 >

Investeren in visie – Omgaan met je talenten

In november 2011 startte een commissie Denktank genaamd met de ontwikkeling van een visierapport voor de komende jaren. De aanleiding om te komen tot een visierapport was een vacature die ontstond door het vertrek van een predikant. De vraag welk deel daarvan weer ingevuld moest worden, riep de vraag op naar een verantwoord beheer van het vermogen van de kerkgemeenschap. In maart 2012 kwam de commissie met een het rapport ‘Investeren in visie, omgaan met je talenten’. Met een visie op kerk zijn en een visie op het omgaan met de huidige negatieve trends in de 4 volgende jaren, met perspectief daarachter van 10 jaren.

Rapport Investeren in Visie- maart 2012 >

Bezinningsproces

Wat voor gemeente willen we zijn in deze tijd en in deze wereld? Waar willen we met de gemeente naartoe?
Na een aantal kerksluitingen vond van september 2008 tot maart 2009 een bezinningsproces plaats met als centrale vraag: Hoe nu verder? Want tegen de verdrukking in groeit er ook nieuw elan en nieuw bewustzijn. Een kerngroep bestaande uit gemeenteadviseur Bram Schriever, Renger Prent en ds. Marianne Bogaard stelde een eindrapport op en presenteerde deze aan de Algemene Kerkenraad op 27 maart 2010. Het rapport is niet alleen een afsluiting van een bezinningsproces, maar geeft ook zicht op mogelijkheden en kansen voor de toekomst. Uit dit bezinningsproces komt één duidelijke wens naar voren: een open en gastvrije gemeente. Tegelijkertijd geven velen aan dat de basis van het gemeente-zijn ligt in het horen van het Woord en omzien naar elkaar, in eredienst en pastoraat.

Eindrapport Bezinningsproces – maart 2010 >

Motivactionrapport Mentality en Zingeving

Een belangrijk onderdeel van het bezinningsproces is een onderzoek dat Motivaction verrichtte naar de manier waarop verschillende groepen in de Nederlandse bevolking omgaan met geloof, levensvragen en zingeving. Het rapport laat zien hoe verschillend mensen anno 2010 met normen, waarden en spiritualiteit omgaan. Is voor de één plicht en traditie van belang, een ander hecht meer aan carrière en status. Weer een ander wil graag zoveel mogelijk beleven, of streeft naar een onbezorgd, plezierig leven. En nog weer anderen hechten waarde aan een maatschappij kritische en bewuste levensvisie. In hoeverre spreken onze protestantse kerken deze groepen (‘Mentality-milieu’s) aanspreekt en hoe wordt er vanuit uiteenlopende hoeken van de samenleving naar de kerk gekeken.

Rapport Mentality en Zingeving – januari 2009 >