Meeleven met elkaar: rondzendbrief aan de gemeenteleden van de Pelgrimskerk

nummer 25 ( 21 november 2020

Van de wijkpredikant

Oud en nieuw

Komende zondag vieren we ons kerkelijk oudjaar. Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar, Voleindingszondag of zondag ‘Christus Koning’ genoemd, staan traditiegetrouw de ‘laatste dingen’ centraal: de wederkomst van Christus, het laatste oordeel, de wederopstanding der doden en de definitieve komst van Gods Koninkrijk.
De zondag daarna, de eerste adventszondag, maken we een nieuw begin en bereiden we ons voor op het naderende kerstfeest, het feest van de komst van de Verlosser in een donkere wereld.
Wij vieren ons ‘oud en nieuw’ dit jaar in moeilijke omstandigheden, die ons erbij bepalen dat ons leven kwetsbaar is en dat Gods omzien naar onze wereld in Jezus’ komst en wederkomst geen overbodige luxe is: ondanks al ons menselijk kunnen worden wij er opnieuw mee geconfronteerd dat wij voor een werkelijk nieuwe schepping uiteindelijk afhankelijk zijn van wat God ons in Christus geeft.
Tegelijk vieren wij onze kerkelijke jaarwende niet zonder hoop in relatie tot het heden. Het goede nieuws van de afgelopen weken dat er reeds binnen een jaar na het uitbreken van de pandemie twee zeer goed werkende vaccins binnen handbereik lijken te komen en er waarschijnlijk binnenkort nog meer zullen volgen, stemt ons tot dankbaarheid. God trekt met ons mee, schenkt wijsheid en kundigheid, en behoedt ons voor een al te diep vallen. Wanneer we deze hoopgevende ontwikkeling voegen bij het, in mijn ogen, goede nieuws van de verkiezingsuitslag in de Verenigde Staten –  met de te verwachten positieve gevolgen daarvan voor de stabiliteit van de wereldorde en voor de aanpak van de volgende crisis die zich aandient, de klimaatcrisis – zijn er in de donkere dagen op weg naar Kerstmis gelukkig ook met betrekking tot ons heden lichtpunten te ontwaren.
Ik nodig u hierbij uit het positieve te blijven zien, voor de korte termijn (volgend jaar om deze tijd, en waarschijnlijk reeds eerder, zal ons persoonlijk en gemeenteleven er anders uitzien dan nu) en voor de lange (wij zijn, door alle wisselvalligheden van het leven heen, uiteindelijk geborgen bij God en bestemd voor zijn eeuwig heil).  Wie het positieve ziet, zal het moeilijke dat ook de komende tijd van ons gevraagd wordt, het afzien van de directe nabijheid van anderen en van spontane sociale ontmoetingen, beter kunnen volhouden.
Ik eindig met de woorden van de lutherse predikant Philipp Nicolai, woorden die hij dichtte nadat hij in 1597 tijdens een hevige pestepidemie veel van zijn gemeenteleden had moeten begraven. Ze geven iets weer van het positieve waaruit hij in zijn donkere dagen leefde en waarin hij de kracht vond om te blijven staan:

Hoe helder staat de Morgenster
en straalt mij tegen van zo ver,
de luister van mijn leven.
Kom tot mij, Zoon van David, kom,
mijn Koning en mijn Bruidegom
mijn hart wil ik u geven.

Lieflijk,
vriend’lijk,
schoon en heerlijk,
zo begeerlijk,
mild in ’t geven,
stralend, vorstelijk verheven.
lied 518:1
U kunt het lied hier beluisteren.)

 
Ik wens u een goede afsluiting toe van ons kerkelijk jaar en een hoopvol nieuw begin op weg naar Kerstmis.

Ds. De Vries

 

Bloemengroet

Elke week ontvangt een gemeentelid van de Pelgrimskerk een bloemetje als een teken van verbondenheid, een gebaar van met elkaar meeleven. Ieder ervaart deze tijd weer anders. Omdat we op zondag na de dienst nog geen koffie met elkaar drinken, ontbreekt de kaart met groeten. Leuk als u zelf een kaartje stuurt.

Op zondag 15 nov. gingen de bloemen naar:
mevr. Hil Tuinder
De Schutse, kamer 205
Comeniusstraat 20
1065 BH Amsterdam

Op zondag 22 nov. gaan de bloemen naar:
mevr. Wil Visser-Koningen
A.J. Ernststraat 985
1081 HL Amsterdam

Agenda

Woensdag 25 november om 14:00 in de kerkzaal van de Pelgrimskerk.
De bijbelkring over het evangelie van Johannes voor de mensen die zich al eerder hebben aangemeld, onder leiding van ds. De Vries.

Woensdag 2 december om 14:30 uur in de kerkzaal van de Pelgrimskerk.
Gespreksbijeenkomst over het ‘zin in de ouderdom’. Wie zijn we zonder werk? Hoe geef je zin en betekenis aan ouder worden? Leiding: Nelly Versteeg.

Zondag 6 december om 10:30 uur klinkt in de kerkdienst o.a. de solocantate: Lauter Wonne, lauter Freude van Georg Philipp Telemann. De muzikale dienst trekt misschien wat meer bezoekers terwijl we nog steeds maximaal 30 mensen mogen toelaten. Wilt u zich daarom aanmelden voor déze dienst, voor zaterdag 5 december 12:00 uur, bij mevr. Brita Veldhuizen, telefoonnummer (020) 642 44 25, of email: brita.veldhuizen@hetnet.nl.

Tasjesactie voor kinderen van de Voedselbank

De diaconie van Kruiskerk, Paaskerk en Pelgrimskerk organiseren gezamenlijk  in december een tasjesactie voor kinderen van de voedselbank in Amstelveen. Een vrolijk tasje met leuke cadeautjes waarmee wij onze verbondenheid tonen met deze kinderen.
Omdat het door de Covid 19 maatregelen lastig is de tasjes door gemeenteleden  te laten vullen, koopt de diaconie de cadeautjes zelf in.
Wij vragen u dit jaar om mee te doen door een bijdrage over te maken op de

bankrekening van de Diaconie A’veen-B’veldert:

NL32 INGB 0000 5268 33

o.v.v. Tasjesactie.

Helpt u mee om deze actie tot een succes te maken?
Alvast hartelijk dank!

Mieke Hellema

Aktie Vrijheidsbrief november

Zolang coronamaatregelen nog gelden, is er geen verkoop van Vrijheidsbrieven na de kerkdienst. Graag wijzen we de weg naar mailacties op de website van Amnesty International. U kunt zelf kiezen aan welke actie(s) u bij wilt dragen.

Als u op de website www.amnesty.nl kiest: ‘kom in actie‘, ziet u alle acties die Amnesty op dit moment voert. Onderaan de foto’s ziet u het land waar de actie op gericht is en daaronder in een gele balk wat voor soort actie het betreft, een petitie, mail of brief. De mailacties herkent u aan stuur een mail! @. Als u een actie opent ziet u links een toelichting over de betreffende actie. Rechts hoeft u alleen uw naam, e-mailadres en woonplaats in te vullen en vervolgens op <verstuur mijn e-mail> te klikken. Doet u ook mee?

Peter Haalebos