Meeleven met elkaar: rondzendbrief aan de gemeenteleden van de Pelgrimskerk nummer 42

( 7 mei 2021)

HEMELVAART

… God is in de hemel en jij bent op aarde … (Prediker 5:1).

Deze week vieren we Hemelvaart. Hoewel, vieren? We spreken van kerstfeest, paasfeest en pinksterfeest, maar hemelvaartsfeest? Hoe je het ook wendt of keert, Hemelvaart zou een hoogtijdag voor de gelovige mogen zijn. Het is het einde van de veertig dagen na Pasen. Veertig dagen lang verscheen de opgestane Heer enkel (!) aan zijn leerlingen. Daarna ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel (Lucas 24: 51). Voor de ogen van zijn leerlingen wordt hij omhooggeheven en opgenomen in een wolk (Handelingen 1: 9). Jezus verkeert voortaan in Gods onzichtbare werkelijkheid.

Wat is het belang hiervan voor ons? Wat voegt Hemelvaart toe aan het heil zoals we dat belichaamd zien in de levensweg van Jezus die geboren is uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die op de derde dag is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de almachtige Vader?

Hemelvaart gaat niet over hemelse zaken. Dat gaat ons letterlijk en figuurlijk boven de pet. ‘Wat staan jullie naar de hemel te kijken’, krijgen de leerlingen te horen, als ze omhoog blijven kijken (Handelingen 1: 11). Het belang van hemelvaart is dat wij, de leerlingen, de gemeenschap van de kerk, worden bepaald bij onze taak en opdracht hier op aarde. Die opdracht is om te getuigen. Getuigen en verkondigen dat is altijd meer dan woorden gebruiken. ‘Verkondig het evangelie, desnoods met woorden’, zei Franciscus van Assisi al.

Hemelvaart betekent: God is in de hemel, maar wij zijn op aarde. Wij leven hier en nu, en op deze aarde, op de plaats waar wij ons leven leven – en nergens anders dan hier en daar – zijn wij geroepen om de boodschap van vreugde verder te brengen en uit te dragen. Het wel en wee van de plaats waar wij leven gaat ons ter harte. Daarom is de kerk altijd een openbare gelegenheid en viert ze als het ware met de ramen en de deuren open. De kerk wordt niet getypeerd door haar muren, maar door haar deuren.

In die roeping mogen we vertrouwen op de ‘kracht uit de hemel’ (Lucas 24: 49). En om dat te vieren hebben we het pinksterfeest, dat nog komt.
Het morgenlied 215 vat de betekenis van Jezus’ hemelvaart voor mij mooi samen.

Houd dan de hemel in het oog,
maar hef uw hart niet al te hoog;
op aarde hier, op aarde thans
ziet gij een bovenaardse glans.

De kalme gang, de kleine taak,
zijn ruim genoeg voor Godes zaak.
Onszelf verliezen in ’t gebod
brengt dagelijks nader ons tot God.

Maak in uw liefde ons, Heer, bereid
voor licht en vrede in eeuwigheid!
En dat ons leven iedere dag
als ons gebed U loven mag.     (Lied 215: 5, 6 en 7)

U kunt hier het lied op orgel beluisteren

Nelly Versteeg

 

 

Bloemengroet

Elke week ontvangt een gemeentelid van de Pelgrimskerk een bloemetje. Dit is een teken van verbondenheid, een gebaar van warmte en met elkaar meeleven. Ieder ervaart deze tijd weer anders. Een kaart met groeten ontbreekt zolang er geen dienst is en geen koffiedrinken na de dienst. Misschien wilt u zelf een kaartje sturen?
Op zondag 2 mei gingen er bloemen naar

mevr. W. Dorst
Drakenstein 48
1082 XW Amsterdam

Zondag 9 mei gaat er een bloemengroet naar

mevr. I. Medema
Rupelmonde 69
1081 GR Amsterdam

 

 

Kerkdiensten

De kerkenraad heeft besloten de kerkdiensten voort te zetten, met inachtneming van alle basisregels: blijf thuis als u ziek bent; houdt altijd 1,5 meter afstand van elkaar; draag een mondkapje als u door de kerk loopt en was regelmatig uw handen.

Op de laatste persconferentie kwam het kabinet met een openingsplan. Heel voorzichtig durft men risico’s te nemen en verdwijnen er coronamaatregelen. In april en mei beperken we ons tot het houden van kerkdiensten. Voorlopig doen we dat nog wel zonder samenzang en koffie drinken na de dienst.

 

 

Collectes – Giften

In elke Present  vindt u op pagina 4 en 5 een overzicht van geplande kerkdiensten. Onder de data staan de bestemmingen van de collectes. U kunt een gift voor de collectes overmaken.

Voor de diaconie: op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. een specifiek doel.
Voor de kerk: op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v.  een specifiek doel.

 

 

 

De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 21 mei.