Meeleven met elkaar: rondzendbrief aan de gemeenteleden van de Pelgrimskerk nummer 34

( 26 februari 2021)

nummer 34 (26 februari 2021)

 

Ons wordt alles afgenomen

‘In mijn beleving zijn de maatregelen buitenproportioneel, en worden de belangen van studenten niet meegewogen in besluitvorming. Als ik het nieuws lees zit ik vol ongeloof. Alles wordt van ons afgenomen, we kunnen bijna niks meer.’ Zomaar een citaat uit de krant. Voor ‘studenten´ kun je natuurlijk elke andere groep lezen die zich getroffen voelt door de maatregelen. Elke andere groep, ook de groep kerkgangers in Buitenveldert en Amstelveen.

Ik lees tegenwoordig veel in het boek Job en denk met veel waardering terug aan de serie preken over Job van dominee Lanser, zo’n twee en een half jaar geleden. Zondag is zijn afscheidsdienst in de Kruiskerk in verband met zijn emeritaat. Ik zal zeker kijken. Terug naar het citaat hierboven en naar Job. Als alles je is afgenomen, dan zijn er de twijfel, de vragen en de klachten. Waarom overkomt mij dit? Waarom staat God dit toe? Job kan het niet begrijpen. Al zijn geloof aan stukken geslagen. Het enige dat is overgebleven is zijn klacht aan God. Job spreekt zijn verdriet uit en zijn wanhoop.

Maar Job krijgt geen antwoord op zijn vragen. Er is ook geen antwoord. De Bijbel verklaart ons niet waar het lijden vandaan komt, maar wel leren we God kennen als een levende God, een meelevende God, wie het lijden van de wereld niet onberoerd laat. Wiens naam een belofte is: Ik Ben Erbij. Ook in ons lijden mogen we weten dat God erbij is, dat wij in zijn ontferming zijn opgenomen.

En dan dat laatste hoofdstuk van het boek Job. De Heer bracht een keer in het lot van Job en hij gaf hem het dubbele van wat hij eerder bezat. Het leven gaat door, het lijden is over. Maar het leven is anders dan vroeger. Job is anders tegen het leven gaan aankijken. De crisis heeft zijn leven verdiept: hij ziet nu in dat, ondanks alles, het God is die zijn hand onder zijn bestaan houdt.

Hoe zal het zijn als onze huidige crisis voorbij is? Wanneer we alles weer kunnen en mogen? Overheerst dan uitgelatenheid en vreugde of dankbaarheid? Moet je eerst alles worden afgenomen, voordat je kunt zien waar het werkelijk om gaat? Is ‘het nieuwe normaal’ niet eigenlijk een opstandingsverhaal? Meer nog dan Job was Jezus echt alles afgenomen, zelfs het leven. Op de weg die Jezus ging, van kribbe tot kruis, rustte Gods zegen. Met Jezus’ opstanding kreeg hij alles wat hem afgenomen was dubbel terug. Het lijden was over, maar het leven, ons leven in Christus, is anders dan daarvoor, nieuw. Ik zie uit naar Pasen.

Gerrit Oud

 

 

Zingen: Lied 416

 

1.
Ga met God en Hij zal met je zijn:
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.3.
Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen,
Ga met God en Hij zal met je zijn.U kunt hier het lied beluisteren.
2.
Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden
over jou zijn vleugels spreiden
Ga met God en Hij zal met je zijn.4.
Ga met God en Hij zal met je zijn:
tot wij weer elkaar ontmoeten
in Zijn naam elkaar begroeten
Ga met God en Hij zal met je zijn.

 

Bloemengroet

Elke week ontvangt een gemeentelid van de Pelgrimskerk een bloemetje. Dit is een teken van verbondenheid, een gebaar van warmte en met elkaar meeleven. Ieder ervaart deze tijd weer anders. Omdat we op zondag na de dienst nog geen koffie met elkaar drinken, ontbreekt de kaart met groeten. Leuk als u zelf een kaartje stuurt.
Deze week ging er een bloemetje naar
dhr. P. Haalebos
Kanteel 66
1083 DB Amsterdam

 

 

Meeleven

Op 17 febr. j.l. is Johanna Catharina Hendrika (Hannie) de Graaff overleden. Ze werd 84 jaar. Ze woonde op Wallestein en was al heel lang betrokken bij de Westerkerk. Daar is op vrijdag 26 febr. ook de uitvaartdienst gehouden.

Vóór het samengaan van de gemeente van de Ontmoeting en de Pelgrimskerk verzorgde Hannie de Graaff de boekentafel in de Ontmoeting. Ze was belezen, hield van muziek, ze zong ook in het Westerkerkkoor. De band met ‘Buitenveldert’ bleef in stand met de bezoekjes om haar de bloemen uit de kerk te brengen en gesprekjes op straat af en toe. Bovenaan het bericht van overlijden staat:

Ik zie vogels hoog in de lucht
Ze vliegen daar zo vrij
Zonder angst, zonder pijn
Nu mag jij één van die vogels zijn.

Dat zij geborgen is onder de vleugels en in de vrede van de Eeuwige.

 

 

Veertigdagentijd – diensten

De maatregelen om contact met elkaar te beperken en besmetting met het coronavirus te voorkomen gelden minimaal tot 2 maart. Tot die tijd zijn er geen kerkdiensten op zondag of bijeenkomsten door de week in de Pelgrimskerk. Zolang er geen kerkdiensten zijn in de Pelgrimskerk verspreiden we wekelijks de rondzendbrief.

Wilt u een kerkdienst online volgen dan verwijzen we u naar de website kerkdienstgemist.nl.

Zondag 28 febr. gaat ds. Sieb Lanser                                                                          

voor in de Kruiskerk. In die dienst neemt hij afscheid, omdat hij met emeritaat gaat. Er is geen uitzending vanuit de Paaskerk. De orde van dienst vindt uhier

 

 

Wereldgebedsdag 2021

Eerste vrijdag in maart
Ieder jaar gaat op de eerste vrijdag in maart het gebed opnieuw de wereld rond. Honderdduizenden mensen voelen zich, in de 173 landen die meedoen aan de viering van Wereldgebedsdag, door gebed verenigd en bemoedigd. Op deze bijzondere dag is de hele christelijke wereld solidair en maakt de viering van de orde van dienst heel duidelijk dat gebed en actie onafscheidelijk zouden moeten zijn. En krijgt het christelijk geloof een internationale, oecumenische dimensie.Wat deze vrijdag tot een speciale dag van gebed maakt, is dat gedurende 24 uur ergens in de wereld bijeenkomsten plaatsvinden, waar dezelfde noden voor God gebracht worden, dezelfde gebeden worden gebeden en dezelfde schriftgedeelten worden gelezen. Als de zon in het verre oosten opgaat over de eilanden in de Stille Oceaan, dan worden daar al de eerste diensten gehouden.Uur na uur ontwaken weer andere volkeren en breekt voor hen de dag aan. Als het bij ons avond is, begint in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika de Wereldgebedsdag. Daarmee verenigd Wereldgebedsdag mensen over de hele wereld in een keten van gebed, laat hen voelen dat zij deel uitmaken van de wereldbevolking, deelt hoop en zorg, vreugde en verdriet, mogelijkheden en problemen.Wereldgebedsdag wil iedereen inspireren om gaven en talenten in dienst van elkaar en de samenleving te stellen en kan door gebed en actie invloed hebben op mensen en hun omgeving. En geeft gelegenheid over ‘eigen grenzen’ heen te zien en zowel maatschappelijk als spiritueel, solidair te zijn met vrouwen over de hele wereld.De viering van Wereldgebedsdag wordt ieder jaar voorbereid door vrouwen uit een ander land. Zo wordt ervaren hoe taal en cultuur van invloed zijn op de uitleg en de praktische toepassing van Bijbelse teksten: mensen delen elkaars zorgen, luisteren naar elkaar en voelen zich daardoor ook solidair met elkaar. De landen die de orde van dienst gaan samenstellen, de thema’s en de bijbehorende Bijbelteksten worden gekozen op de vierjaarlijkse internationale conferentie.

In ons land wordt sinds 1929 deelgenomen aan de jaarlijkse viering van Wereldgebedsdag: in meer dan 500 plaatsen in Nederland zijn werkgroepen actief die bijeenkomsten en vieringen organiseren en die publiciteit geven aan het werk van Wereldgebedsdag.

Dit jaar zijn we vanuit onze huizen online en in gedachten en in de gebeden verbonden. Hier is een alternatieve viering te volgen op internet. Meer informatie en inspiratie vindt u op de website Wereldgebedsdag.
Volgend jaar hopen we weer op de eerste vrijdag in maart bij elkaar te kunnen zijn op wereldgebedsdag in de Pelgrimskerk.