23 mei Pelgrimskerk Eerste Pinksterdag

voorganger: ds. H.U. de Vries
ouderling: mw. S. Langbroek
diaken: mw. A.G. Visser
lector: mw. J.A. Schuijt

zang en muziek:
Bert ’t Hart, bariton
Lucas Bernardo da Silva, viool
Marieke Bakker, cello
Rocus van den Heuvel, orgel

Liturgie

Preek Rom. 8 1-4

Kerkdienst en solocantate ‘Ergeuβdich zur Salbung der schmachtenden Seele’ (TVWV 1:447), Georg Philipp Telemann(1681-1767); tekst: Matthäus Arnold Wilckens (1704-1759)