24 juli Pelgrimskerkgemeente Amsterdam Buitenveldert.

voorganger: mw. P.J. Versteeg
organist: dhr. B. ‘t Hart
ouderling: mw. L. Meyer
diaken: mw. A.G. Visser
lector: mw. J. van Zanten

Liturgie

Onze Vader I 24 juli 2022 Pelgrimskerk