Onrustig

COLUMN

Lamkje Sminia


De laatste dagen loop ik te ijsberen met een notitieboekje in handbereik, want mijn ziel is onrustig in mij. Ik ben namelijk uitgenodigd hier weer een column te schrijven. Belangrijke onderwerpen genoeg maar waarmee te beginnen? Welke daarvan is het belangrijkst om er nu specifiek aandacht aan te besteden?

In deze column kan ik natuurlijk de grote wereldproblemen aan de orde stellen, zoals het klimaat, vluchtelingen, bewapening, honger, enz. en nu de corona-pandemie. De meeste ervan kwamen reeds in de tachtiger jaren aan de orde bij de Club van Rome, het Conciliair Proces van de kerken, de Economie van het Genoeg, en de Millenniumdoelen rond de eeuwwisseling. Al die onderwerpen waren toen al van zéér groot belang, maar wat is er uiteindelijk mee gedaan, welke oplossingen zijn aangedragen en wat is er bereikt? Zoals Prediker al zei: “Er is niets nieuws onder de zon.” Maar wát als ook de zon door ons toedoen verduisterd wordt?

Machthebbers liggen er blijkbaar niet wakker van. Onder hen bevinden zich dictators en politici, grootkapitaal-en grondbezitters, Facebook die ons universum wil overstijgen met zijn metaversum, Google en Amazon en vasalbedrijven die onze data exploiteren, farmaceutische bedrijven en levensmiddelen-superketens die de wereldmarkt en -macht willen veroveren, criminelen en belastingontduikers met hun financiële en economische belangen, en de vervuilende fossiele grondstoffen en wapenindustrie. Zij hebben geen directe boodschap aan de zorgen van burgers over het klimaat, de wapenindustrie, de armoede, woningnood, gezondheid en eerlijke verdeling van voedsel en welvaart. Zij weten hoe ze mensen wereldwijd naar hun hand kunnen zetten en verdienen er goed aan. Hun bezit en invloed groeit en vermenigvuldigt zich. Haat- en discriminatie-uitingen op sociale media laten hen koud zolang zij er zelf geen schade of negatieve publiciteit van ondervinden. Zij hebben mogelijkheden ingebouwd om zichzelf te beschermen tegen aanklachten en milieuproblemen. Zij hebben zich juridisch ingedekt, bezitten monopolies, hebben digitale en virtuele macht over mensen en stimuleren hun behoeften. En, als de aarde hen te heet onder de voeten wordt kunnen ze naar een andere planeet verhuizen.

Daartegenover staan, gelukkig, nog steeds mensen en organisaties, die zich wél om deze problemen bekommeren en overal waar nodig hulp bieden; mensen die opkomen voor rechtvaardigheid en rechten van mensen en dieren; mensen die opstaan voor vrede en tegen bewapening; medemensen die met gevaar voor eigen leven allerlei misbruik, uitbuiting en onderdrukking aan de kaak stellen. Mensen die zich bewust zijn van de dreiging en de gevaren die de wereldbevolking over zich afroept door de wijze waarop wij allen met onze aarde omgaan.

Heden klinkt de roep om, na de coronacrisis met alle bijkomende problemen, terug te keren naar het ‘oude normaal’. Maar …. Moeten en willen en wij daar wel naar terug of nemen we nieuwe normen aan die werkelijk verandering brengen?

Wat mij betreft …… ik heb hier nu wel even genoeg onderwerpen aan de orde gesteld. Wilt u, lezer, nadenken welke u het belangrijkste vindt en aan welke veranderingen u kunt werken?  Waar staat u/sta jij als het er op aan komt?

In 1986 riep Carl Friedrich von Weizäcker de christenen overal ter wereld op voor een gezamenlijk ‘Conciliair Proces van Gerechtigheid, Vrede en Behoud van de heelheid van de Schepping’, met de woorden “DE TIJD DRINGT!” ofwel “Actie, Actie, Actie!”.

Wordt u nu ook onrustig?

Lamkje Sminia, 12 november 2021


Zeit