ANBI – verkorte staat van baten en lasten diaconie

Resultatenrekening van de diaconie, met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom ‘begroting’ inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom ‘werkelijk’ geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

Verkorte staat van baten en lasten (resultatenrekening)

begroting werkelijk werkelijk
Baten en lasten 2020 2019 2018
Baten
Opbrengsten uit bezittingen 5.500 8.143 7.055
Bijdragen van gemeenteleden 71.750 74.358 77.242
Totaal baten 77.250 82.501 84.297
Lasten
Bijdragen aan instellingen 43.600 45.916 44.915
Bijdragen aan projecten en activiteiten 30.500 32.402 27.417
Hulpverlening aan individuen 19.000 9.031 13.515
Organisatiekosten 4.700 4.734 5.146
Kosten beheer en administratie 11.100 12.254 13.136
Afboekingen en vrijval 557 1.774
Totaal lasten 108.900 104.894 105.903
Resultaat (baten – lasten) -31.650 -22.392 -21.605
 

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

De diaconie bezit vermogen in de vorm van geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

De kosten van de eigen organisatie zijn opgenomen onder Lasten beheer en administratie en betreffen de kosten voor administratie, secretariële ondersteuning, kantoorkosten en het beheer van de diaconale bezittingen.


ANBI
Samenstelling bestuur
Doelstelling/visie
Beleidsplan
Beloningsbeleid
Verslag Activiteiten
Voorgenomen bestedingen
Verkorte staat van baten en lasten kerkelijke gemeente
Verkorte staat van baten en lasten diaconie