ANBI – verkorte staat van baten en lasten diaconie

Resultatenrekening van de diaconie, met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom ‘begroting’ inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom ‘werkelijk’ geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

Verkorte staat van baten en lasten (resultatenrekening)

begrotingwerkelijkwerkelijk
Baten en lasten202020192018
Baten
Opbrengsten uit bezittingen5.5008.1437.055
Bijdragen van gemeenteleden71.75074.35877.242
Totaal baten77.25082.50184.297
Lasten
Bijdragen aan instellingen43.60045.91644.915
Bijdragen aan projecten en activiteiten30.50032.40227.417
Hulpverlening aan individuen19.0009.03113.515
Organisatiekosten4.7004.7345.146
Kosten beheer en administratie11.10012.25413.136
Afboekingen en vrijval5571.774
Totaal lasten108.900104.894105.903
Resultaat (baten – lasten)-31.650-22.392-21.605
 

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

De diaconie bezit vermogen in de vorm van geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

De kosten van de eigen organisatie zijn opgenomen onder Lasten beheer en administratie en betreffen de kosten voor administratie, secretariële ondersteuning, kantoorkosten en het beheer van de diaconale bezittingen.


ANBI
Samenstelling bestuur
Doelstelling/visie
Beleidsplan
Beloningsbeleid
Verslag Activiteiten
Voorgenomen bestedingen
Verkorte staat van baten en lasten kerkelijke gemeente
Verkorte staat van baten en lasten diaconie