ANBI – verkorte staat van baten en lasten kerkelijke gemeente

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom begroting inzicht in de begrote baten en lasten voor 2020. De kolommen werkelijk 2019 en 2018 geeft inzicht in de daadwerkelijke baten en lasten in deze jaren.

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

De kerkelijke gemeente bezit vermogen in de vorm van liquide middelen, een portefeuille aandelen en obligaties en onroerend goed beleggingen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikanten en kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris kosters, overig personeel en vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.


ANBI
Samenstelling bestuur
Doelstelling/visie
Beleidsplan
Beloningsbeleid
Verslag Activiteiten
Voorgenomen bestedingen
Verkorte staat van baten en lasten kerkelijke gemeente
Verkorte staat van baten en lasten diaconie