Diaconie

Binnen de protestants-christelijke traditie bestaat het ambt van diaken. Zonder de diakenen is de kerk niet compleet. De kerk is daar waar de drie ambten vertegenwoordigd zijn, voorganger, ouderling en diaken.

Wat zijn de algemene taken van de diakenen?

– ambtelijke vertegenwoordiging tijdens kerkdiensten en rouw- en trouwdiensten
– ambtelijke dienstverlening tijdens de viering van het Heilig Avondmaal
– commissie van ontvangst bij de zondagse kerkdiensten
– meedenken en meebeslissen in de kerkenraad, zowel op wijkniveau als op centraal niveau
– vertegenwoordiging in het (breed) moderamen
– periodiek overleg met medediakenen en met het College van Diakenen van de Protestantse
xxGemeente Amstelveen-Buitenveldert.

Diakenen

– Cor Omta, Penningmeester, lid van college van Diakenen

xxRekening:  NL 10 RABO 017 496 1006 t.n.v. wijkdiaconie Kruiskerk

– Lamkje Sminia, Secretaris Wijkdiaconie

– Marijke van der Meulen

– Jelie Snijders – de Vries

Diaconale medewerkers

– Herma Hemminga

Contact

diaconie@kruiskerk-amstelveen.nl