Rond de eredienst

De zondagse dienst begint om 10.00 uur. De diensten zijn met een computer/laptop met internetaansluiting ook rechtstreeks te volgen via www.kerkomroep.nl. en kerkdienstgemist.nl (zie homepage). In de kerkzaal is ringleiding aanwezig.

Kerken in corona-tijd

De maatregelen die nodig zijn om het corona-virus te weren hebben ook invloed op onze kerkdiensten en activiteiten. Om in de kerk voor iedereen zoveel mogelijk bescherming te bieden tegen besmetting heeft de kerkenraad het Gebruiksplan vastgesteld waarin de regels voor een goed verloop van diensten en activiteiten zijn vermeld. Het Gebruiksplan is op de website te vinden.

In het kort zijn de regels:

· U moet zich vooraf, tijdig, aanmelden via website, mail of telefoon, met opgave van uw gezondheidstoestand.
· Blijf op onderlinge veilige afstand, ook buiten.
· U meldt zich bij de deurontvanger voor presentie en de gezondheidscheck.
· Gebruik voor desinfecteren de handgel.
· Een medewerker wijst u daarna uw plaats aan.
· Geen gebruik van de garderobe; neem uw jas mee naar uw plaats.
· De liturgie met teksten en liederen wordt op het scherm geprojecteerd; geen papieren versie.
· Gebruik uw eigen liedboek en bijbel om zelf mee te lezen.
· De zanggroep zingt, u dus niet.
· Na afloop geeft de medewerker aan wanneer u mag weggaan.
· Gebruik in de kerk het zijpad , niet het middenpad.
· Houd ook bij het weggaan afstand.
· Toiletgebruik alleen indien noodzakelijk.

De voorganger en eventuele bijzonderheden staan vermeld in de agenda

De liturgie van de eredienst met medewerkenden staat onder vieringen.

De cantorij van de Kruiskerk o.l.v. de cantor-organist verleent in bepaalde erediensten haar medewerking, rekening houdend met onderlinge, gepaste afstand.

Crèche

Voor baby’s en peuters is er voorlopig op zondagochtend geen opvang.

Kinderdienst

Voor kinderen in de basisschoolleeftijd is er elke zondagochtend kinderdienst. De meeste kinderen zitten voorin en gaan na het gesprekje met de predikant en het kinderlied naar hun eigen ruimte. Daar luisteren ze naar verhalen uit de Bijbel en maken een werkje of doen een spel. De kinderen komen aan het eind van de dienst niet terug in de kerkdienst.
Info: Marleen Jongeneel, m.jongeneel@solcon.nl, 020 645 7003.

Tienerdienst

Om de week is er tijdens de zondagmorgendienst een gezamenlijke tienerdienst van Kruiskerk en Paaskerk. Per keer wisselen we van gebouw. Alle tieners vanaf 12 jaar zijn van harte welkom!
In de Kruiskerk vinden de vieringen plaats in één van de zalen aan de voorkant van het gebouw. In de Paaskerk in één van de benedenzalen.
Gedurende de periode dat er coronamaatregelen zijn, beginnen de tieners niet eerst in de grote kerkzaal, maar starten zij direct om 10.00 uur in hun eigen ruimte.

Kom je ook? Wees welkom!
Meld je van te voren aan bij Liesbeth Verstoep of Geert-Jaap Welsing. Hun contactgegevens kun je opvragen bij Contact Kruiskerk, telefoon 06 21 12 45 67.

Autodienst

Op zondagmorgen is het beperkt mogelijk om met de auto te worden opgehaald en thuisgebracht. Informatie te bevragen bij Contact Kruiskerk, telefoon 06 21 12 45 67.

Bloemendienst

De bloemen uit de dienst gaan wekelijks als blijk van medeleven naar twee gemeenteleden.
Namen kunt u doorgeven aan Leni Kieft, 020 647 2586, Marijke van der Meulen, 020 645 2705, Nel van den Muijsenberg, 020 645 2987 of via bloemen@kruiskerk-amstelveen.nl.

Collecten

Na de dienst worden de bijdragen en collectebonnen in mandjes verzameld. Bijdragen voor de collectedoelen kunnen ook rechtstreeks overgemaakt worden naar rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente AmstelveenBuitenveldert,o.v.v. datum of doel. U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 1e collecte (een tikkie).
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. datum of doel. U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 2e collecte (een tikkie).

Door middel van collectebonnen kunnen giften aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Aanvraagformulieren liggen op het folderrek achterin de kerk of zijn verkrijgbaar bij het Kerkelijk Bureau, Burgemeester Haspelslaan 129, 020 641 3648 of via kerkelijkbureau@pga-b.nl.

Ontmoeting na de dienst

Na de dienst is er vooralsnog geen ontmoeting met koffie, thee of limonade. Afhankelijk van de omstandigheden en het weer bepaalt de koster of dit na de dienst buiten mogelijk is. In de Pauluszaal mogen max. 10 personen zijn.

Doopaanvragen

Aanvragen voor doop of belijdenis kunnen gericht worden aan de predikant.